ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต ชาติตระการ
      ตราสัญลักษณ์
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      สภาพทั่วไป
      สภาพทางสังคม
      สภาพทางเศรษฐกิจ
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างฯ (พ.ศ. 2552-2555)
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2552-2554) ปรับปรุง1
      แผนการดำเนินงานปี 2558
      ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาฯ
      ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร
      ประกาศงบรับ-จ่ายจริงปี 2553
      การติดตาม และ การประเมินผล
      แผนพัฒนาสามปี
      แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อบัญญัติ อบต.
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      น้ำตกตาดลม
      น้ำตกนาจาน
      น้ำตกตาดกกค้อ
      สถานที่สำคัญ
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อรถกระบะพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ] 
      

 

 

  

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ

เรื่อง  ขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ

อำเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก

 

----------------------------

                          ตามประกาศสอบราคาซื้อองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ   ลงวันที่    มีนาคม  ๒๕๕๕และเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่  ๑ /๒๕๕๕   ลงวันที่    มีนาคม  ๒๕๕๕   เพื่อซื้อรถกระบะพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ  ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  จำนวน    คัน   งบประมาณอนุมัติและราคากลาง    ๑,๒๐๐,๐๐๐.-    บาท    (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน-)   นั้น

 

                    เนื่องด้วยข้อความในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศและร ายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อผิด คือ ข้อความว่า “ข้อ ๑.๒๐ ติดตั้งวิทยุสื่อสารชนิดติดตัวรถยนต์ย่านความถี่  VHF กำลังส่งไม่น้อยกว่า  ๒๕  วัตต์    เครื่อง” ทำให้คุณสมบัติทั่วไปของรถกระบะพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ไม่ตรงกับประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ คลื่นความถี่  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๔   หมวด    หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ความถี่สำหรับการติดต่อสื่อสาร   ข้อ  ๑๒   การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  (๕) สถานีเคลื่อนที่ (Mobile  Station)  ใช้กำลังส่งไม่เกิน  ๑๐ วัตต์  (W)  สำหรับสถานีวิทยุคมนาคมของเทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย   องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ   จึงประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อดังกล่าว

 

                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ    วันที่  ๒๓   เดือน  เมษายน  ..  ๒๕๕๕

 

 

 

 

 

นายบุญนำ     โคกน้อย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ

   ทำรายการเมื่อ: 24-เมย.-12at 09:38
ราคากลางโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   [ 9/12/2558 13:48:41 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ   [ 9/12/2558 13:48:07 ]
ประกาศสอบราคาปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกสายศาลปู่ หมู่ 2   [ 7/10/2558 13:42:47 ]
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ   [ 20/8/2558 13:39:07 ]
คู่มือสำหรับประชาชนตำบลชาติตระการ   [ 21/7/2558 10:43:35 ]
ประกาศสอบราคาก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านน้ำพึง   [ 18/6/2558 13:36:20 ]
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนาเปอะ   [ 18/6/2558 13:34:14 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
ตำบลชาติตระการ  อำเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก
โทร: 0-5526-8018 แฟกซ์:   Email :
info@chattrakan.go.th
Copyright 2011.chattrakan.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design